• Pdm. Robertus Purwadi, S.Pd. SE
  • 18 April 2014
  • Ibadah Jumat Agung III - Pk. 16.30 WIB
  • Pemesanan DVD Khotbah dapat dilakukan via telp di 021 2605 1888 / 021 2937 1333 atau melalui counter sekretariat pada saat Ibadah Raya Hari Minggu.
<< back

Dia Memilih Disalib

Jumat Agung adalah suatu moment bahwa kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis sejak dulu dengan berbagai macam cara ingin menyembunyikan karya Allah yang besar ini, bahkan ingin menggagalkan Yesus untuk menjadi juruselamat manusia sejak kelahirannya, Iblis selalu cari kesempatan untuk menggagalkan termasuk melalui muridnya Yudas dirasuk iblis. Karena itu layaklah kalau kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam Alkitab ada dua Taman, yaitu: Taman Eden dan Taman Getsemani. Di Taman Eden Tuhan memberi kenikmatan kekal, karena semua diciptkan untuk kekekalan, tetapi justru di taman Eden ini manusia jatuh dalam dosa. Taman Eden sungguh amat sangat indah, sebagai berikut Alkitab katakan :

"Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang.Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik; di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat." (Kej. 2: 10-14)

Manusia ketika jatuh dalam dosa, akibatnya manusia diusir dari taman keindahan itu, sekalipun awal mulanya manusia diciptakan sebagai mahkluk tertinggi dari segala ciptaan Allah.

"Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan." (Kej. 3: 23a – 24).

Kerinduan Tuhan hanya satu bahwa manusia harus kembali kepada Tuhan, untuk mengembalikan manusia ke Taman Firdaus yang penuh keindahan, bukti bahwa ini adalah kerinduan Allah sebagai berikut :

"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." (Yoh. 3: 16).

Allah itu adil, jadi ketika manusia salah tetap mendapat hukuman bahkan diusir dari tempat keindahan, tetapi Allah tetap setia, karena Allah tetap memulihkan manusia kembali itu bukti kesetiaan Allah, tetapi beda dengan Iblis dan Malaikat ketika salah diusir dan dibuang tidak akan pernah lagi dicari dan dipulihkan Tuhan, dibiarkan sampai penghukuman kekal.

Disini sabda telah menjadi daging. Dari Taman Getsemani manusia dilepaskan dari dosa. Getsemani, dalam bahasa Ibrani "Gat Shemanim" yang artinya Kilang Minyak Zaitun terletak di kaki Bukit Zaitun. Letak kemenangan Tuhan Yesus adalah di Taman Getsemani. Bukti kemenangan Yesus adalah ketika berdoa kepada Bapa :

"Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." (Mat. 26:39)

"Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan-Nya: "Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorang pun yang Kubiarkan binasa." (Yoh. 18:9).

Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita tidak akan dibiarkan binasa melainkan kita diselamatkan. Yesus sudah mengalami kemenangan di Taman Getsemani, Yesus sudah menang terhadap kutuk, penderitaan, sengsara, tetapi yang pasti adalah menang atas maut atau kematian.

Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah." (1 Pet. 2:4)

MENGAPA YESUS MEMILIH SALIB?

  1. Penyakit kita ditanggungnya (Yes. 53: 4a)
  2. Kesengsaraan kita dipikulnya (Yes. 53: 4b)
  3. Kita diperdamaikan dengan Bapa (Yes. 53:5)
  4. Kita memperoleh Keselamatan (Yes. 53: 5b)
  5. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan (Yes. 53:5c)
  6. Keturunan kita diselamatkan (Yes. 53: 10b)
  7. Kita dibenarkan dan memancarkan terang Kristus (Yes. 53:11)

"TUHAN YESUS MEMBERKATI"